/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2023-06-07 住宅 大埔 朗濤 第 -- 392 15,000 W151883 詳情
  2023-06-06 住宅 大埔 朗濤 第 -- 394 688 T153031 詳情 按揭
計算
  2023-05-28 住宅 大埔 朗濤 -- 392 16,000 W151883 詳情
  2023-05-28 住宅 大埔 朗濤 -- 392 16,000 W151883 詳情
  2023-05-01 住宅 大埔 朗濤 -- 394 700 T153031 詳情 按揭
計算