/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 编號 詳情 其它
  2018-11-16 住宅 大埔 八號花園 522 431 15,500 T020575 詳情
  2018-11-10 住宅 大埔 八號花園 541 448 470 W034252 詳情 按揭
計算
  2018-10-19 住宅 大埔 八號花園 526 438 500 W035033 詳情 按揭
計算
  2018-08-27 住宅 大埔 八號花園 403 333 478 T032411 詳情 按揭
計算