/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2019-03-22 住宅 大埔 八號花園 522 431 13,000 W034077 詳情
  2019-03-21 住宅 大埔 八號花園 431 355 490 T035719 詳情 按揭
計算
  2019-03-20 住宅 大埔 八號花園 431 355 490 T035719 詳情 按揭
計算
  2019-03-12 住宅 大埔 八號花園 403 333 12,000 T034917 詳情
  2019-03-11 住宅 大埔 八號花園 522 431 13,000 W034077 詳情
  2019-01-02 住宅 大埔 八號花園 431 355 11,600 T020760 詳情